Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W Golubiu-Dobrzyniu

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Golubiu-Dobrzyniu został powołany uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 listopada 1992 r., jako zakład budżetowy na bazie majątku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Toruniu- Baza Golub-Dobrzyń.

Przedmiotem działania Zakładu jest zaspokajanie  potrzeb mieszkańców  miasta w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków.

MZWiK rozpoczął działalność w dniu 1 marca 1994 r. mając swą siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 3 C , a funkcję Dyrektora objął Jan Cieszyński.

Zakład przejął w eksploatację m. innymi: oczyszczalnię ścieków działającą na zasadzie mechaniczno - biologicznego oczyszczania ścieków , ujęcie wody z trzema czynnymi studniami głębinowymi, dwie przepompownie ścieków oraz sieć wodociągowo-kanalizacyjna na terenie miasta.

W 2011 roku uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia  został zlikwidowany samorządowy zakład budżetowy celem przekształcenia w spółkę prawa handlowego.
1 grudnia 2011 r. wstępując  we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością, zakład zaczął funkcjonować jako Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Golubiu-Dobrzyniu, a na stanowisko prezesa został powołany Paweł Przybysz. Od 23 marca 2015 r. stanowisko prezesa spółki objęła Róża Kopaczewska. Od dnia 01 marca 2019 r. prezesem Spółki został Piotr Sipak.

Obecnie zostało zmodernizowane ujęcie wody BIAŁKOWO,  wybudowano nowy zbiornik retencyjny  o poj. 400 m3 ( II stopień) i czynne są cztery studnie głębinowe.

Wybudowano nową oczyszczalnię ścieków działającą na zasadzie SBR z możliwością oczyszczania ścieków do 28453 m/dobę.

Wybudowanych zostało 19 przepompowni ścieków oraz uporządkowano gospodarkę wodno-ściekową na terenie miasta.

W/wym prace zostały wykonane w części z Funduszy Unijnych.

 

Oferta