Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W Golubiu-Dobrzyniu

- zakup i remont sprzętu i pojazdów służących do robót statutowych w Spółce

- utrzymywanie obiektów Spółki zgodnie z zaleceniami z okresowych przeglądów rocznych i pięcioletnich

- utrzymanie sieci i przyłączy wod-kan (wymiana włazów ulicznych, hydrantów, skrzynek "W", naprawa kinet w studniach, uzupełnienie oznaczeń sieci itp.)